VAGA FEMINISTA PV, ACTA ÚLTIMA ASSEMBLEA I NOVA CONVOCATÒRIA

VAGA FEMINISTA PV

VERSIÓN CASTELLANO Y VALENCIANO

AC TA PLENARI VAGA PAIS VALENCIÀ (València 27/01/2018)

 1. Correccions de l’acta anterior.

A l’acta es parla que la trobada del 23 de setembre a Elx va ser una trobada del País Valencià, cal corregir-lo ja que és una trobada estatal.

Una companya diu que va enviar unes correccions per correu comentant que no tots els sindicats convoquen vaga de 24H, hi havía algunes correccions més. Ha de revisar-se les aportacions que s’han enviat per correu per afegir les de la companya.

 1. Comissions Estatals

A Zaragoza es reestructuren de la següent manera: estudiantil, accions, comunicació, evaluació, internacional y comissió de comissions.

Cal dir quines companyes anirán a les comissions estatals en representació del territori.

Es parla al final de l’assemblea però per falta de temps es deixa per a la següent.

Establim els següents punts de l’ordre del día:

1.Resum de les taules de treball: consum, cures, laboral, estudiantil i comunicació.

2.Representants territorials per a l’estatal

3.Mani 8M

4.Financiació

5.Pròxim encontré del País Valencià

Es parla de la dificultat d’algunes companyes migrants per entendre el valencià. En la darrera assemblea ja es va acordar que altres companyes feren traduccions en casos necessaris. Ara s’afegeix la necessitat de deixar espais entre les intervencions per fácil.litar aquesta tasca de traducció. Es recorda que es un debat ja parlat i que hi ha que respectar la lluita de la llengua.

 1. Resum de taules de treball.

CONSUM

La vaga de consum ha d’abarcar més enllà del propi 8M. S’ha parlat de la importancia de visibilizar la tasa rosa. També de l’explotació de xiquetes i dones per part de determinades marques al sistema de producción tèxtil. A partir d’això es planteja una acció al carrer Colón (per València), i carrers comercials homòlegs a altres pobles i ciutats. Un altra acció és introduir papers per visibilizar i concienciar aquesta explotació a la roba d’estes tendes.

La vaga de consum ha de servir per qüestionar el sistema de consum i producción.

Cal disenyar una bona estratègia de comunicació per tal d’arribar a totes les dones.

Propostes:

Posar taules informatives a les portes de les tendes, supermercats…i repartir fullets: per exemple amb informació de la tasa rosa, copa menstrual…

Posar un carro de la compra i penjar cartells

Usar l’argumentari estatal per a traure lemas i explicacions

Organitzar xarrades/conferències, es proposa contactar amb Yayo Herrero

Fer una performance per a tractar de cridar l’atenció. Per exemple escenificant l’explotació laboral.

COMUNICACIÓ

S’ha parlat de la comunicació interna i externa, també amb l’estatal a nivell de País Valencià.

S’ha fet un grup de telegram per a la comissió de comunicació.

Es proposa un altre grup de dos persones per cada comissió i de dos persones de comunicació per transmitir la informació a nivell de coordinació territorial. Hi ha acord al plenari amb això.

Des de la comissió de comunicació es compartiran les comunicacions que es generen des de les comissions, sense fer valoracions polítiques que s’entenen es faran a cada comissió.

Respecte a la imatge, es farà un cartell, s’encarrega de preparar proposta Délia. Es respectarà la idea principal de la imatge estatal però s’adaptarà al territori amb modificacions.

Es crearan comptes de facebook, twitter, instagram i un compte de correu (comunicacio.vagafeminista.pv@gmail.com ) per a la comunicació externa i enviar per ahí els materials que es vulguen difondre. S’obriràn el día 1 de febrer a les 12h amb la imatge i el argumentari adaptat al territori.

S’enviarà una proposta d’argumentari a la comissió de comunicació i s’aprovarà ahí.

La cartellería es facilitarà de forma que es puga adaptar a la convocatòria de cada territori.

Hasthag:

#VagaFeministaPV

#8mPV

Es poden crear hasthag propis però seguint el mateix format per donar-li més visibilitat.

Per a les persones que van a parlar en premsa es crea un grup per a qüestions generals. Si es demana parlar sobre el tema d’alguna comissió es traslladarà la petició des de el grup de comunicació a les companyes per acordar qui s’encarrega.

Es considera important que el correu servisca per a connectar a companyes del País Valencià dels pobles amb els col·lectius del voltant.

Tots els correus que s’han utilitzat per difondre la convocatòria passaran a una llista de difusió que serà unidireccional.

Es demana que de cara a continuar recolzant la xarxa a nivell de País Valencià i que vaja més enllà del 8 de març, s’entén que l’estructura d’organització actual s’ha generat amb molt poc temps i de forma pràctica, però no es pot donar per tancada i s’ha de reflexionar després sobre el nivell democràtic i la  participació horizontal.

Es diu que es pense des de la comissió una campanya de notes de premsa i es contacte amb periodistes afins.

Es proposa també crear una eina de mapeo.

Pel moment a la comunicació estatal participarà una companya d’Elx.

CURES.

Es lligen les accions que es van proposar a Saragossa i a partir d’ací es plantegen accions noves.

Es considera que el més  important de la vaga de cures és la sensibilització.

Com a primeres accions: anar als mercats un día a la setmana fins al 8 de març. Repartir els fullets que es dissenyaran amb lemes i protocols explicatius de motius de la vaga.

A aquestes i altres accions s’assistirà amb un davantal posat que portarà un lema, encara per definir.

Lemas proposats: Jo hui penge el davantal.

S faran fullets en valencià i en castellà per no saturar uno amb els dos idiomes.

Altra proposta d’estatal es penjar els davantals als balcons.

Respecte als fullets de dones migrants s’encarregaran elles de fer els seus propis fullets per arreplegar les seues demandes del sector professional de cures.

Es proposa un hasthag amb els mateixos lemes: Jo hui penge el davantal…

Per al 22 de febrer es prepararà uns fullets amb nòmines en les que es plantejarà el cost que suposen les tasques domèstiques i de cures.

 

ESTUDIANTIL

Es proposa canviar el nom de la comissió d’estudiantil a comissió d’educació perquè no només hi ha alumes sinó també mares o professores.

S’ha dividit en actes abans del 8M i actes durant el 8M:

Actes abans del 8M

 • 11 de febrer día de la dona i la xiqueta a la ciència, publicitar la vaga. Hi ha un esdeveniment a Burjassot.
 • Anar als instituts i fer murals/pegatines/cartells…
 • A la Universitat contactar amb ADR, decanats

Durant el 8M

S’ha parlat del paper del homes a la vaga. Facilitar que les dones puguen fer vaga. Per exemple agafar apunts per a les companyes.

Als instituts fer manifest i passar-ho als AMPAS

S’han distribuït les tasques i s’ha fet un correu grupal.

S’han plantejat dubtes sobre les dones que treballen als menjadors escolars i també a centres educatius privats.

LABORAL.

S’ha treballat a partir de lo parlat tant a Elx com a Saragossa.

S’han plantejat els motius de la vaga però només en aspectes laborals ja que com han explicat algunes companyes la vaga laboral només es pot convocar per motius laborals.

Motius exposats:

 • Brecha salarial
 • Precarietat Laboral
 • Divisió sexual del treball.
 • Inscripció de les dones al treball de cures
 • Més atur, més temporalitat…
 • Pitjors prestacions
 • Assetjament Laboral

Objectius de la vaga laboral:

 • Derogar la reforma laboral
 • Ratificar la legislació (falten coses que no hem agafat)
 • Conciliació/permisos
 • Derogació de la llei d’estrangeria.
 • Les companyes migrants afegeixen l’abolició del treball d’internes.

Accions: s’ha posat una data per parlar amb tots els sindicats. Serà el 3 de febrer a València. Després d’aquesta reunió les companyes tornaran a reunir-se per valorar lo parlat.

S’ha de treballar també les accions per a visibilitzar a les companyes que no poden fer vaga.

 1. Representants territorials per a l’estatal

Queda pendent fer candidatures per mail ja que no es decidix a l’assemblea. Dos representants per comissió.

 1. Manifestació 8M

La manifestació es gestiona també a cada ciutat/poble…S’esperarà a vore si a nivell estatal s’ acorda una hora per tal de tindre més impacte. Es llegirà el manifest estatal i cada territori pot afegir el seu propi.

La manifestació a València s’acorda que s’organitze des de l’assemblea de la vaga. Es convoca una primera assemblea oberta a la Casa de la Dona el 8 de febrer.

 1. Finances

S’acorda que cada territori s’autogestione. A València s’estableix una comissió econòmica per a la ciutat: Carmen e Irene de la Casa de la Dona.

Es parla d’utilitzar les finances no només per a material sinó també per a suport de companyes que facen vaga i tinguen repressions.

 1. Pròxima trobada del País Valencià

Serà a Castelló el Diumenge 11 de febrer Carrer Sanahuja nº9 “La Flama”

Per a veure el vídeo punxa ací

Versión castellano

ACTA PLENARIO PAIS VALENCIÀ (València 27/01/2018)

 1. Correcciones del acta anterior.

En el acta se habla de que el encuentro del 23 de septiembre en Elche era un encuentro de País Valenciano, hay que corregirlo ya que era el encuentro Estatal.

Una compañera dice que envió unas correcciones por correo, en este correo comenta  que no todos los sindicatos convocan la huelga de 24H,había algunas correcciones más. Deben revisarse las aportaciones que se han enviado por correo para incluir las de la compañera.

 1. Comisiones Estatales

En Zaragoza se reestructuran de la siguiente manera: estudiantil, acciones, comunicación, evaluación, internacional y comisión de comisiones.

Hay que decidir que compañeras van a las comisiones estatales en representación del territorio.

Se habla al final de la asamblea pero por falta de tiempo se decide posponer para la siguiente.

Se establecen los siguientes puntos del orden del día:

1.Resumen de las mesas de trabajo: consumo, cuidados, laboral, estudiantes y comunicación.

2.Representantes territoriales para estatal

3.Mani 8M

4.Financiación

Se menciona la dificultad de algunas compañeras migrantes para entender el valenciano. En la pasada asamblea se acordó que otras compañeras facilitaran traduciendo si era necesario. Se añade la necesidad de dejar espacios al final de las intervenciones para facilitar la comunicación. Se recuerda que este debate ya se ha tenido, y hay que respetar la lucha política de la lengua.

 1. Resumen de mesas de trabajo.

CONSUMO

La huelga de consumo  debe abarcar más allá del propio día 8 de marzo. Se ha hablado de la importancia de visibilizar la tasa rosa. También de la explotación de mujeres y niñas por parte de determinadas marcas  en el sistema de producción de textil. A partir de esto se plantea un acción en calle Colón (para Valencia) calles comerciales homólogas en otras ciudades/pueblos.  Otra acción sería introducir papeles para concienciar y visibilizar esta explotación en la ropa de estas tiendas.

 

La huelga de consumo debe servir para cuestionar el sistema de producción y consumo.

Hay diseñar una buena estrategia de comunicación para llegar a todas las mujeres.

Propuestas:

Poner mesas informativas en las puertas de tiendas supermercados/repartir panfletos: por ejemplo con información sobre tasa rosa, copa menstrual…

Poner un carro de la compra y colgar carteles

Usar el argumentario estatal para sacar lemas y explicaciones

Organizar charlas/conferencias, se propone Yayo Herrero

Hacer una performance para intentar llamar la atención. Por ejemplo escenificando la explotación laboral.

COMUNICACIÓN

Se ha hablado de la comunicación interna y externa, también con Estatal a nivel del País Valencia.

Se ha creado un grupo de telegram para la comisión de comunicación.

Sepropone otro grupo de 2 personas por cada comisión y dos personas de comunicación para que se trasmita la información a nivel coordinación territorial.  Hay acuerdo en el plenario con esto.

Desde la comisión de comunicación se compartirán las comunicaciones que se generen desde las comisiones, sin hacer valoraciones políticas que se entiende se harán en cada comisión.

Con respecto a la imagen se hará un cartel , se encarga de preparar propuesta Delia. Se respetará la idea principal de la imagen estatal pero se adaptará al territorio con modificaciones.

Se crearán cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y una cuenta de correo (comunicacio.vagafeminista.pv@gmail.com ) para la comunicación externa y enviar por ahí los materiales que se quieran difundir. Se abrirán el día 1 de febrero a las 12H con la imagen y el argumentario adaptado al territorio.

Se enviará una propuesta de argumentario a la comisión de comunicación y se aprobará ahí.

La cartelería se facilitará de forma que se pueda adaptar a las convocatorias de cada provincia.

Hasthag:

#VagaFeministaPV

#8mPV

Se pueden crear hasthag propios pero siguiendo el mismo formato para darle más visibilidad.

Sobre las personas que van a hablar en prensa se crea un grupo para las cuestiones generales. Si se pide hablar sobre el tema de alguna comisión se trasladará la petición desde el grupo de comunicación a las compañeras para acordar quien se encarga.

Se considera importante también que el correo sirva para conectar a compañeras del País Valencia de los pueblos con los colectivos más cercanos.

Todos los correos que se han utilizado para difundir la convocatoria pasarán a una lista de difusión que será unidireccional.

Se pide que de cara a continuar fortaleciendo la red a nivel de País Valencia y que se prolongue más allá del 8 de marzo entender que la estructura de organización actual se ha generado con muy poco tiempo y de forma práctica pero que no se de por cerrada y se pueda reflexionar luego sobre el nivel democrático y de participación horizontal.

Se aporta que se piense desde la comisión una campaña de notas de prensa y se contacte con periodistas afines.

Se propone también crear una herramienta de mapeo.

De momento en la comunicación estatal participará una compañera de Elche.

CUIDADOS.

Se leen las acciones que se propusieron en Zaragoza. A raíz de ahí se plantean acciones.

Se considera que lo más importante de la huelga de cuidados es la sensibilización.

Como primeras acciones: ir a los mercados un día a la semana hasta el 8 de marzo. Repartir los panfletos que se diseñarán con lemas y protocolos explicativos de razones de la huelga.

A estas y otras acciones se asistirá con un delantal puesto  que incluirá algún lema todavía por definir.

Lemas propuestos: Jo hui penje el davantal

Se harán panfletos en valenciano y en castellano para no saturar en uno mismo con los dos idiomas.

Otra propuesta de estatal es colgar los delantales de los balcones.

Respecto a los panfletos mujeres migrantes se encargarán de realizar sus propios panfletos que recojan las demandas del sector profesional de cuidados.

Se propone lanzar un hasthag con los mismos lemas.

Para el 22 de febrero se preparará unos panfletos con nóminas en la que se contemplará el coste que supone las tareas domésticas y de cuidados.

ESTUDIANTIL

Se propone cambiar el nombre de la comisión de estudiantil a educación porque no sólo hay alumnas, también madres o profesoras, a comisión de Educación.

Se ha dividido entre actos previos y actos para el 8M

Actos previos al 8M

 • 11 de febrero día de la mujer y la niña en la ciencia publicitar la huelga. Hay un evneto en Burjassot.
 • Ir a los institutos y hacer murales /pegatinas/carteles…
 • En Universidad contactar con ADR, decanatos…

 

Durante el 8M

Se ha hablado sobre el papel de los hombres en la huelga, facilitar que las mujeres puedan hacer huelga. Como ejemplo coger los apuntes para las compañeras.

En institutos hacer manifiesto pasar por las ampas.

Se han distribuido las tareas y han hecho un correo grupal.

Se han planteado dudas sobre las mujeres que trabajan en los comedores escolares y también en centro educativos privados.

LABORAL.

Se ha trabajado a partir de lo hablado  tanto en Elx como en Zaragoza.

Se han planteado los motivos de la huelga pero sólo en aspectos laborales ya que como han explicado algunas compañeras la huelga laboral sólo se puede convocar por motivos laborales.

Motivo expuestos:

 • Brecha salarial
 • Precariedad Laboral
 • División sexual del trabajo.
 • Inscripción de las mujeres al trabajo de cuidados
 • Más paro, más temporalidad…
 • Peores prestaciones
 • Acoso Laboral

 Objetivos de la Huelga Laboral:

 • Derogar la reforma laboral
 • Ratificar la legislación (tienen que añadir las compañeras de la mesa de trabajo)
 • Conciliación/permisos
 • Derogación de la ley de extranjería.
 • Las compañeras migrantes añaden abolir el trabajo de las internas.

Acciones: se ha puesto una fecha para hablar con todos los sindicatos. Será el 3 de febrero en Valencia. Tras este encuentro las compañeras volverán a reunirse para valorar lo hablado.

Se tiene trabajar también en las acciones que se van a proponer para las compañeras que no pueden hacer huelga laboral.

 1. Representantes territoriales para estatal

Queda pendiente hacer candidaturas por mail ya que no se decide en la asamblea. Dos representantes de cada comisión.

 1. Manifestación 8M

La manifestación se gestiona también en cada ciudad/pueblo…Se esperara a ver si a nivel estatal se acuerda una hora para tener más impacto. Se leerá el manifiesto estatal y cada territorio pueda añadir el suyo propio.

La manifestación en Valencia se acuerda que se organice desde la asamblea de la huelga. Se convoca una primera asamblea abierta en Casa de la Dona en 8 de febrero.

 1. Finanzas

Se acuerda que cada territorio se autogestione. En Valencia se establece una comisión económica para la ciudad: Carmen e Irene de Casa de la Dona.

Se habla de utilizar no sólo para material sino también para apoyo a compañeras que hagan la huelga y para posible represión.

 1. Próximo encuentro del País Valencià

Será en Castellón el domingo 11 de febrero Calle Sanahuja nº9 “La Flama”

Para ver el vídeo, pincha quí

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

22 + = 27