DIVERSIDAD EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Decàleg DiversidadFeSP

DECÀLEG PER A LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT EN LA NEGOCIACIÓ COL•LECTIVA

L’àmbit laboral és un espai de socialització fonamental en la vida de les persones i el temps de treball és, per la seua quotidianitat i la seua proximitat, una clau vital per a visibilitzar a les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i fer patent la seua igualtat i la seua dignitat, ningú no hauria d’haver d’ocultar la seua afectivitat o sexualitat, ni el seu model de convivència, ni la seua parella.

DRETS SEXUALS

Els drets sexuals, són drets humans i per tant reconeguts i protegits per lleis i tractats internacionals. La igualtat i la no discriminació són el fonament per a la protecció i promoció d’aquests drets, per tant hem de lluitar contra tota distinció, exclusió o restricció per motius d’orientació sexual i identitat de gènere en l’àmbit laboral.
Des del nostre treball sindical hem de garantir el reconeixement i la protecció de totes les orientacions sexuals, les identitats i expressions de gènere i les diversitats corporals. La representació dels i les treballadores, tenim l’obligació d’incorporar al nostre treball sindical la lluita per la igualtat de tracte en la diversitat, entenent la necessitat de combatre la discriminació laboral en l’àmbit dels serveis públics. El objectiu de esta campanya serà crear un clima de treball en què les persones LGTBI se senten lliures de poder visibilitzar-se sense por de patir discriminació o assetjament i garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte en l’àmbit laboral.

Actualment hi ha diverses CCAA que legislen sobre diversitat i repleguen mesures encaminades a aconseguir la igualtat laboral cap a les persones LGTBI. Estes mesures s’han d’incorporar a la negociació col·lectiva per a facilitar la integració laboral i la no discriminació de persones que pertanyen a col·lectius vulnerables com són les persones LGTBI.

La Secretaria de Moviments Socials de UGT presenta el decàleg que ha elaborat com a instrument per a la negociació col·lectiva en atenció a la diversitat sexual en l’àmbit dels serveis públics.

Decálogo Parte 1ª

El ámbito laboral es un espacio de socialización fundamental en la vida de las personas y el tiempo de trabajo es, por su cotidianidad y su proximidad, una clave vital para visibilizar a las personas lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales e intersexuales y hacer patente su igualdad y su dignidad. Nadie tendría que tener que ocultar su afectividad o sexualidad, ni su modelo de convivencia, ni su pareja.

DERECHOS SEXUALES

Los derechos sexuales, son derechos humanos y por lo tanto reconocidos y protegidos por leyes y tratados internacionales. La igualdad y la no discriminación son el fundamento para la protección y promoción de estos derechos, por lo tanto tenemos que luchar contra toda distinción, exclusión o restricción por motivos de orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral.
Desde nuestro trabajo sindical tenemos que garantizar el reconocimiento y la protección de todas las orientaciones sexuales, las identidades y expresiones de género y las diversidades corporales. La representación de los y las trabajadoras, tenemos la obligación de incorporar a nuestro trabajo sindical la lucha por la igualdad de trato en la diversidad, entendiendo la necesidad de combatir la discriminación laboral en el ámbito de los servicios públicos. El objetivo de esta campaña será crear un clima de trabajo en que las personas LGTBI se sienten libres de poder visibilitzarse sin temor a sufrir discriminación o acoso y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral.

Actualmente hay varias CCAA que legislan sobre diversidad y recogen medidas encaminadas a conseguir la igualdad laboral para las personas LGTBI. Estas medidas se tienen que incorporar a la negociación colectiva para facilitar la integración laboral y la no discriminación de personas que pertenecen a colectivos vulnerables cómo son las personas LGTBI.

La Secretaría de Movimientos Sociales de UGT ha elaborado el decálogo que acabáis de ver, como instrumento para la negociación colectiva en atención a la diversidad sexual en el ámbito de los servicios públicos.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

+ 78 = 81