#19J MANIFIESTO, MOCIÓN, NOTA DE PRENSA Y HASTAGS

ACUERDOS Y PROPUESTAS  2ª REUNIÓN CENTRO CENTRO CULTURAL OCTUBRE (VALENCIA)

# MANIFEST, MOCIÓ I NOTA DE PREMSA

ACORDS I PROPOSTES 2ª REUNIÓ CENTRE CENTRE CULTURAL OCTUBRE (VALÈNCIA)

Vídeo 2ª Reunión Centro Cultural Octubre (Valencia)

Vídeo 2ª Reunió Centre Cultural Octubre (València)

 

Documentación/Documentació

MANIFIESTO/MANIFEST

MOCIÓN/MOCIÓ

NOTA DE PRENSA/NOTA DE PREMSA

HASTAGS/FACEBOOK

Per a Twiter

Exigim 120 milions el Programa 232C amb suport de la Subcomissió parlamentària sobre Violència de Gènere.

Millorar la incidència de l’Informe d’Impacte de Gènere del govern (IIG) i estendre-ho a l’execució del Pressupost.

Demanem que es dote amb 120 milions d’euros la partida 460 de transferències a les Corporacions locals, perquè és la porta d’accés a tot el sistema.

Demanem que s’aprove sense dilació la reforma dels permisos perquè siguen iguals, intransferibles i pagats al 100%, amb el disseny que proposa la PPIINA.

Les organitzacions feministes porten des de la primera marxa estatal del passat 7N de 2015 reclamant que la violència masclista siga una qüestió d’Estat.

La violència masclista és una vulneració de drets humans perquè afecta al dret a la vida i la integritat de les dones.

La falta de pressupostos per a engegar polítiques relacionades amb l’Educació i la prevenció.

No #HiHaEixida, sense recursos que desenvolupen la llei integral i la milloren, i la prevenció de les violències masclistes.

L’art. 19 de la Llei 1/2004 l’estableix com un dret subjectiu universal de les 2,5 milions de dones que segons la Macroenquesta 2015 pateixen VG.

Augmentar de 5 a 120 milions la partida 450 de transferències a les CCAA i/o Ajuntaments per a l’atenció jurídica, psicològica i social a les víctimes de VG.

L’Estat ha de compensar a les CCAA i els ajuntaments per les despeses dels serveis establits per la llei estatal 1/2004

Cal transferir de forma més directa i eficient als serveis socials de proximitat dels ajuntaments o mancomunitats que cobreixen la totalitat del territori de l’Estat

L’atenció ha d’estendre’s a les víctimes de violència sexual fora de la parella o exparella, en virtut dels arts. 20 i 36 del Conveni d’Istanbul

Els recursos són la porta d’accés a tot el sistema d’atenció, no supeditada al fet que la víctima present, no retire o no es retracte de la seua denúncia.

Les polítiques impulsades des de l’Executiu han de comptar amb una avaluació de l’impacte de gènere i s’han de revisar i rendir comptes de les actuacions amb transparència

Sense recursos ni pressupostos els poders públics comencen a ser responsables de les violències masclistes

Facebook

Que es transferisquen directament a les Corporacions Locals perquè presten l’atenció jurídica, psicològica i social especialitzada i de proximitat a les víctimes de la violència de gènere i els seus fills i filles, entenent per tals, com estableix el Conveni d’Istanbul, no solament a les agredides per la seua parella o exparella, i que siga un finançament plurianual, per a prestar els serveis públics estables amb plantilles públiques estables, conforme a les Sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14/09/16, per a l’atenció eficaç a cada víctima i per a la cooperació amb els jutjats, forces de seguretat, centres educatius i de salut i altres institucions en la prevenció i assistència a les víctimes.

Els serveis públics estables precisen plantilles públiques estables. El finançament anual, no plurianual, i les seues eventualitats desemboquen en una creixent externalització o subcontractació temporal amb empreses, que al seu torn fan contractes laborals eventuals a les psicòlogues, advocades i treballadores socials, incomplint les Sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14/09/16, i restant qualitat i continuïtat a l’atenció a cada víctima, impossibilitant la cooperació amb els jutjats, forces de seguretat, centres educatius i de salut i altres institucions encarregades de la prevenció i assistència.

L’assassinat de dones provoca la reacció immediata de les institucions més properes (ajuntaments i comunitat) amb minuts de silenci i concentracions a les portes de les seus; però aquesta resposta, amb ser necessària, ja no prou, perquè la legítima i indispensable indignació social s’estavella una vegada i una altra contra la freda estadística dels nombres i d’un terrorisme masclista que ha de ser combatut amb tota la força de l’Estat.

Una crida als mitjans de comunicació perquè eviten abordar la violència de gènere amb la frivolitat d’una pàgina de successos. “Les dones no moren, són assassinades”, i no estem davant la simple crònica d’un tràgic succés, sinó davant una plaga d’atemptats masclistes que constitueix un vertader problema social i polític.

EN CASTELLANO

 Para Twiter

Exigimos  120 millones el Programa 232C con apoyo de la Subcomisión parlamentaria sobre Violencia de Género.

Mejorar la incidencia del Informe de Impacto de Género del gobierno (IIG) y extenderlo a la ejecución del Presupuesto.

Pedimos que se dote con 120 millones de euros la partida 460 de transferencias a las Corporaciones locales, porque es la puerta de acceso a todo el sistema.

Pedimos que se apruebe sin dilación la reforma de los permisos para que sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, con el diseño que propone la PPIINA.

Las organizaciones feministas llevan desde la primera marcha estatal del pasado 7N de 2015 reclamando que la violencia machista sea una cuestión de Estado.

La violencia machista es una vulneración de derechos humanos porque afecta al derecho a la vida y la integridad de las mujeres.

La falta de presupuestos para poner en marcha políticas relacionadas con la Educación i la prevención.

No #HaySalida, sin recursos que desarrollen la ley integral y la mejoren la prevención de las violencias machistas.

El art. 19 de la Ley 1/2004 la establece como un derecho subjetivo universal de las 2,5 millones de mujeres que según la Macroencuesta 2015 sufren VG.

Aumentar de 5 a 120 millones la partida 450 de transferencias a las CCAA y/o Ayuntamientos para la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de VG.

El Estado ha de compensar a las CCAA y los ayuntamientos por los gastos de los servicios establecidos por la ley estatal 1/2004

Hay que transferir de forma más directa y eficiente a los servicios sociales de proximidad de los ayuntamientos o mancomunidades que cubren la totalidad del territorio del Estado

La atención debe extenderse a las víctimas de violencia sexual fuera de la pareja o expareja, en virtud de los arts. 20 y 36 del Convenio de Estambul

Los recursos son la puerta de acceso a todo el sistema de atención, no supeditada a que la víctima presente, no retire o no se retracte de su denuncia.

Las políticas impulsadas desde el Ejecutivo deben contar con una evaluación del impacto de género y se deben revisar y rendir cuentas de las actuaciones con transparencia

Sin recursos ni presupuestos los poderes públicos empiezan a ser responsables de las violencias machistas

 Facebook

 Que se transfieran directamente a las Corporaciones Locales para que presten la atención jurídica, psicológica y social especializada y de proximidad a las víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas, entendiendo por tales, como establece el Convenio de Estambul, no sólo a las agredidas por su pareja o expareja, y que sea una financiación plurianual, para prestar los servicios públicos estables con plantillas públicas estables, conforme a las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14/09/16, para la atención eficaz a cada víctima y para la cooperación con los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud y demás instituciones en la prevención y asistencia a las víctimas.

Los servicios públicos estables precisan plantillas públicas estables. La financiación anual, no plurianual, y sus eventualidades desembocan en una creciente externalización o subcontratación temporal con empresas, que a su vez hacen contratos laborales eventuales a las psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, incumpliendo las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14/09/16, y restando calidad y continuidad a la atención a cada víctima, imposibilitando la cooperación con los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud y demás instituciones encargadas de la prevención y asistencia.

El asesinato de mujeres provoca la reacción inmediata de las instituciones más cercanas (ayuntamientos y comunidad) con minutos de silencio y concentraciones a las puertas de las sedes; pero esta respuesta, con ser necesaria, ya no basta, porque la legítima e indispensable indignación social se estrella una y otra vez contra la fría estadística de los números y de un terrorismo machista que debe ser combatido con toda la fuerza del Estado.

Un llamamiento a los medios de comunicación para que eviten abordar la violencia de género con la frivolidad de una página de sucesos. “Las mujeres no mueren, son asesinadas”, y no estamos ante la simple crónica de un trágico suceso, sino ante una plaga de atentados machistas que constituye un verdadero problema social y político.

Más información en https://www.facebook.com/ayuntamientoscontramachismocriminal/

5 thoughts on “#19J MANIFIESTO, MOCIÓN, NOTA DE PRENSA Y HASTAGS

  1. Desde el Círculo Sectorial de Podemos Feminismos Castilla-La Mancha nos adherimos a la movilización #19J Alerta Feminista

  2. LGTB Crevillent (Asociación de Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Crevillent, Alicente ) se suma a la movilización del #19J y por consiguiente figure en la lista de los adheridos al movimiento #19J

  3. El Área de la mujer de Izquierda Unida en Huelva, se suma a la movilización. Ni un minuto de silencio más , Ni una menos #19J

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

23 + = 25